POLITYKA PRYWATNOŚCI

I.OKREŚLENIA

a) Sprzedawca – Firma: WYRÓB PIECZĄTEK GRAWERSTWO JÓZEF KARDYŚ, 39-300 Mielec, ul. Hetmańska 30A ,NIP: 8171011658, sprzedająca towary lub świadcząca usługi w ramach Sklepu.

b) Sklep – zestaw stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę, który służy Użytkownikom do zawierania Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, istniejący w domenie internetowej: WWW.GRAWERSTWO.MIELEC.PL

c) Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu, nabywająca lub zamierzająca nabyć towary lub usługi przedstawione przez Sprzedawcę w Sklepie.

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) Ze Sklepu korzystać można wyłącznie po akceptacji przez Użytkownika zasad Polityki Prywatności. Akceptacja ta obejmuje również używania plików cookies. Brak akceptacji zasad Polityki Prywatności oznacza konieczność opuszczenia Sklepu.

b) Dobra niematerialne, czyli wszelkie materiały, informacje, dane, układy graficzne i znaki towarowe zamieszczone w Sklepie są chronione prawnie w związku z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2013 r., Nr 119, poz. 1410 ze zm.). Zabronione jest wykorzystywanie, powielanie, publikacja i przekazywanie osobom trzecim powyższych informacji w celach komercyjnych i bez uprzedniej, pisemnej zgody wraz z określeniem ich zakresu. Wszelkiego rodzaju informacje udostępnione w niniejszym Sklepie mogą być przez Użytkowników wykorzystywane jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

III.BEZPIECZEŃSTWO

a) Sprzedawca zabezpiecza dane osobowe za pomocą stosownych środków technicznych i organizacyjnych, których celem jest zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Jednocześnie dba o: poprawność i ich przetwarzanie zgodne z prawem; pozyskiwanie ich wyłącznie dla określonych celów i nie przetwarzanie dalej w sposób niezgodny z tymi celami; adekwatność, odpowiedniość, dokładność i aktualność; przechowywanie ich tylko tak długo, jak to konieczne; przetwarzanie ich z poszanowaniem praw przysługującym osobom (których dotyczą), jak również prawa do zastrzeżenia udostępniania; ich bezpiecznie przechowywanie;  nie przekazywanie ich bez stosownej ochrony.

b) W celu zachowania bezpieczeństwa, Użytkownik powinien utworzyć login i bezpieczne, 8-znakowe, alfanumeryczne hasło do konta Użytkownika (zalecany jest ciąg znaków i cyfr oraz duże i małe litery), zapobiegające odgadnięciu ich przez osoby trzecie. Po każdej zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu do koszyka itp.) należy się wylogować. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie oznacza wylogowania się ze strony. Następuje ono dopiero po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, dostępnego w „Menu” umieszczonego w prawym górnym rogu Sklepu. Login i hasło do konta Użytkownika należy zachować w tajemnicy i nie przekazywać ich jakimkolwiek osobom trzecim. Wskazane jest korzystanie z programów antywirusowych i logowanie się do strony i Sklepu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów. Przy korzystaniu z cudzych komputerów zaleca się nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Przy użytkowaniu niezaufanych komputerów istnieje ryzyko przechwycenia loginu, hasła i innych podanych danych.

IV.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

a) Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika przy rejestracji i korzystaniu ze Sklepu są przetwarzane przez Firmę WYRÓB PIECZĄTEK GRAWERSTWO JÓZEF KARDYŚ, 39-300 Mielec, ul. Hetmańska 30A, NIP: 8171011658, która jest administratorem tych danych na podstawie art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

b) Przekazane przez Użytkownika dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w stopniu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji złożonych zamówień na produkty oferowane przez Sklep. Ich przetwarzanie służy rozpatrywaniu reklamacji oraz zwrotom towarów przy odstąpieniu od umowy. Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, co wiąże się z przesyłaniem drogą elektroniczną informacji handlowych, dane osobowe przetwarzane będą także, aby poinformować o ofercie Sklepu wraz z promocjami.

c) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nieudzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów w Sklepie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa i biorącym udział w realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez cały czas współpracy ze Sklepem, po zakończeniu współpracy dane będą usunięte, chyba, że przepisy prawa albo interes Sklepu, jako administratora danych będą obligowały Administratora do dalszego ich przetwarzania. Użytkownik może korzystać z prawa dostępu, poprawiania, usuwania, sprzeciwu, przenoszenia i ograniczenia przetwarzania danych. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek na adres: grawerstwo.sklep@gmail.com, kierując prośbę z adresu e-mail zarejestrowanego przez Użytkownika w Sklepie. Proszę pamiętać, że skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

d) Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.

e) Ponadto, podane dane osobowe Użytkownik może samodzielnie edytować i usuwać w odpowiedniej zakładce. Użytkownik ma również prawo zażądać od Sprzedawcy usunięcia całego konta Użytkownika, kierując prośbę z adresu e-mail zarejestrowanego przez niego w Sklepie na adres e-mail: grawerstwo.sklep@gmail.com

V.INFORMACJE TECHNICZNE – PLIKI COOKIES 

a) Na urządzeniu Użytkownika korzystającego ze Sklepu zapisywane są pliki cookies, co umożliwia między innymi zapamiętanie danych logowania (bez konieczności wpisywania za każdym razem loginu i hasła), zapamiętanie towarów dodanych do koszyka, jak również dopasowanie zawartości strony do preferencji Użytkownika. Za pomocą plików cookies Sklep może prowadzić statystykę sprzedaży i rozbudowywać się odpowiednio do zainteresowań Użytkowników.

b) Za pomocą plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkowników, ponieważ nie obejmują one danych identyfikacyjnych. Nie są one również niebezpieczne dla urządzenia Użytkownika, nie mają wpływu ani na jego ustawienia ani na istniejące na nim oprogramowanie. Pliki cookies może odczytać wyłącznie serwer, który je wytworzył.

c) Sklep wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies: „sesyjne” lub „tymczasowe”, związane z sesją i przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu wyjścia z witryny internetowej; „trwałe”, pozostające w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez użytkownika); cookies podmiotów zewnętrznych (third partie cookies), pochodzące z serwerów reklamowych podmiotów współpracujących z serwisem internetowym.

d) Sklep korzysta z poniższych plików cookies: plików niezbędnych do funkcjonowania Sklepu, logowania do niego, przeglądania oferty i dokonywania zakupów; plików gwarantujących bezpieczne transakcje w Sklepie; plików umożliwiających prowadzenie anonimowych statystyk na temat zainteresowania Użytkowników ofertą Sklepu; plików funkcjonalnych, zapamiętujących na życzenie Użytkownika ustawienia (login i hasło) i jego preferencje, co do produktów oferowanych przez Sklep; plików umożliwiających zintegrowanie serwisów społecznościowych (m. in. Facebook), z których korzysta Użytkownik ze Sklepem. 

e) Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy Użytkownik może określić warunki korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (również czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może wpływać na niektóre funkcjonalności Sklepu. Ustawienia przeglądarki urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają wyrażenie zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu Użytkownika. Przy braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej. 

f) Sklep używa najnowszych technologii i procedur ochrony danych osobowych jak również nowoczesnych metod ochrony przekazywanych danych, jak połączenia szyfrujące (SSL).

g) Dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazie danych zapewniającej, z punktu widzenia technicznego i organizacyjnego, ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych związanych z ochroną danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r., Nr 100, poz. 1024). Do bazy dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Administratora Danych Osobowych. 

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

O wszelkich zmianach zasad, które definiuje niniejszy dokument, a które mogą wyniknąć w związku ze zmianami wprowadzonymi w obowiązującym prawie polskim lub z nieustannego rozwoju technicznego, Użytkownik zostanie poinformowany poprzez opublikowanie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie Sklepu.