REGULAMIN

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin informuje o sposobie funkcjonowania Sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.grawerstwo.mielec.pl, przez firmę WYRÓB PIECZĄTEK GRAWERSTWO JÓZEF KARDYŚ.

Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

SPRZEDAWCA – WYRÓB PIECZĄTEK GRAWERSTWO JÓZEF KARDYŚ, 39-300 Mielec, ul. Hetmańska 30A, NIP: 8171011658

KLIENT – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.

KONTO – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj” lub „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu woli utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji konieczne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

SKLEP – sklep internetowy, który Sprzedawca prowadzi pod adresem internetowym www.grawerstwo.mielec.pl

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

CENA – cena Produktu umieszczona w Sklepie przy każdym Produkcie. Ceny podane są w walucie PLN i zawierają podatki (są cenami brutto). Nie zawierają Kosztów dostawy Produktu do Miejsca dostawy.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

KOSZTY DOSTAWY – koszty powiązane z dostarczeniem Produktu do Miejsca dostawy.

TERMIN DOSTAWY – termin dostarczenia Produktu do Miejsca dostawy.

DOSTAWCA– firma kurierska dostarczająca Produkty na zlecenie Sprzedawcy.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

MIEJSCE DOSTAWY – adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, na terenie Polski.

USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

PUNKT ODBIORU OSOBISTEGO – siedziba firmy Sprzedawcy: 39-300 Mielec, ul. Hetmańska 30A

Sprzedawca sprzedaje Produkty za pośrednictwem sieci Internet. Informacje przedstawione w Sklepie internetowym są zaproszeniem do składania ofert przez Klientów i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Niniejszy Regulamin definiuje warunki umowy sprzedaży. W przypadkach nie objętych Regulaminem, stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz indywidualne ustalenia między Sprzedawcą i Klientem.

Sprzedawca informuje, że do korzystania ze Sklepu niezbędny jest komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

II.SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Klienci obsługiwani są drogą mailową (całodobowo) i telefoniczną (w godzinach 7:00-17:00) od poniedziałku do piątku, oprócz dni wolnych od pracy. Zamówienia składać można:

- za pośrednictwem strony internetowej Sklepu: www.grawerstwo.mielec.pl; aby złożyć zamówienie w Sklepie internetowym, należy wybrać Produkt, dodać go do Koszyka, zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować

- za pośrednictwem formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu (bez rejestracji i logowania się do Sklepu). 

- poprzez pocztę elektroniczną: grawerstwo.sklep@gmail.com Należy potwierdzić zamówienie odpowiadając na e-mail Sprzedawcy.

Zamówienie składane w formie mailowej lub telefonicznej powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę firmy Klienta, miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy, Miejsce dostawy, nazwę Produktu, numer Produktu, ilość sztuk, cenę Produktu, formę płatności (przelew lub przedpłata w siedzibie firmy Sprzedawcy), NIP (w przypadku firm). Wszystkie te dane są niezbędne do realizacji Zamówienia. 

III.REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i, po zaksięgowaniu wpłaty, przystępuje do jego realizacji. Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, zawierającą oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o przyjęciu go do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Wiadomość ta zawiera również informację o numerze Zamówienia, nazwie Produktu, kodzie Produktu, ilości sztuk, cenie Produktu, Miejscu dostawy, Terminie dostawy, Kosztach dostawy lub terminie odbioru Produktu w siedzibie Sprzedawcy i całkowitej kwocie do zapłaty.

W mailu, o którym mowa powyżej, Klient będący konsumentem otrzyma informacje obejmujące:

-główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

-dane identyfikujące Sprzedawcę, w tym adres, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonu; adres składania reklamacji;

-łączną cenę i koszty dostawy;

-sposób i termin zapłaty;

-sposób i termin spełnienia świadczenia oraz stosowaną przez Sprzedawcę procedurę rozpatrywania reklamacji;

-sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie Ustawy, ze wskazaniem wyjątków, a także wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty w załączniku do Ustawy;

-koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument, koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

-obowiązek Sprzedawcy dostarczenia rzeczy bez wad; istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji;

-funkcjonalność treści cyfrowych oraz techniczne środki ich ochrony;

-możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

IV.PŁATNOŚĆ

Sprzedawca oferuje dwa sposoby płatności:

a) płatność przelewem tradycyjnym lub wpłatę na rachunek bankowy Sprzedawcy (podany w e-mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia do realizacji), w ciągu 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia. W tym przypadku, w tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia.

b) przedpłatę gotówką w siedzibie firmy Sprzedawcy w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia

Po upływie terminu wpłaty, i przy jej braku, Zamówienie zostanie anulowane.

Produkt jest własnością Sprzedawcy do momentu zapłaty Ceny.

V.TERMIN I KOSZTY DOSTAWY

Przy odbiorze w Punkcie Odbioru Osobistego (siedziba firmy Sprzedawcy), nie występują koszty dostawy. Termin odbioru osobistego Sprzedawca uzgadnia z Klientem. 

W przypadku przesyłki kurierskiej realizowanej przez Dostawcę, koszt dostawy jest podany na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie. Sprzedawca poinformuje Klienta drogą mailową o momencie wysyłki Zamówienia. Gdyby na przesyłce w chwili dostawy występowały ślady naruszenia widoczne z zewnątrz, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i zażądać od Dostawcy protokolarnego ustalenia stanu przesyłki. Klient powinien również w terminie 2 dni poinformować Sprzedawcę o uszkodzeniu przesyłki i udzielić Sprzedawcy wszelkich informacji niezbędnych w celu ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.

Po zrealizowaniu Zamówienia Klient otrzyma od Sprzedawcy Fakturę VAT.

Termin Dostawy wskazany jest przy każdym Produkcie. Liczy się go w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku). Przy ewentualnym opóźnieniu w realizacji Zamówienia, Sprzedawca ustala z Klientem dodatkowy Termin dostawy. Po jego upływie i bez otrzymania Zamówienia, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Przy braku dostępności Produktu, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który może zmienić Zamówienie, ustalić ze Sprzedawcą zmianę Terminu Dostawy lub odstąpić od Umowy Sprzedaży (w tym przypadku, Sprzedawca niezwłocznie zwróci klientowi kwotę przedpłaty, jeśli taka miała miejsce).    

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (wyłącznie dla Klientów będących konsumentami)

a) Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, jeśli Produkt nie posiada znaków personalizacji ani nie został wyprodukowany według specyfikacji Klienta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania Produktu przez Klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać pocztą elektroniczną na adres: grawerstwo.sklep@gmail.com lub pisemnie na adres: 39-300 Mielec, ul. Hetmańska 30A.

b) Sprzedawca ma obowiązek, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy Produktu, ale dopiero po otrzymaniu Produktu z powrotem. Sprzedawca nie odbiera paczek wysłanych za pobraniem. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

c) Klient będący konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpi od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres: WYRÓB PIECZĄTEK GRAWERSTWO JÓZEF KARDYŚ, 39-300 Mielec, ul. Hetmańska 30A. Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 

d) Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

e) W przypadku odstąpienia od umowy, po odbiorze Produktu, Klient otrzyma od Sprzedawcy fakturę korygującą.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, tj. w zakresie niektórych spośród nabytych Produktów, Koszty dostawy zostaną zwrócone w części stanowiącej nadwyżkę powyżej Kosztów dostawy, skalkulowanych dla Produktu lub Produktów, od których zakupu Klient nie odstępuje.

VII.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

a) Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

b) Klient nie będący konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty Ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

c) Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

d) Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu Dostawcy przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

e) W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem Dostawcy Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.

f) Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

VII.REKLAMACJE

a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

b) Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. 

c) Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać pocztą elektroniczną na adres: grawerstwo.sklep@gmail.com? lub też pisemnie na adres: WYRÓB PIECZĄTEK GRAWERSTWO JÓZEF KARDYŚ, 39-300 Mielec, ul. Hetmańska 30A. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go również dostarczyć na powyższy adres. 

d) Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: swoich danych, w tym: imię i nazwisko lub firma, adres email lub numer telefonu; informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży (np. naprawy) lub żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży. 

e) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient i Sprzedawca ustalą inny sposób.

f) W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

g) Klient może dochodzić swoich uprawnień z tytułu rękojmi, a w przypadku jej udzielenia – również z gwarancji. W przypadku rękojmi Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, a także za wady prawne. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

h) W przypadku reklamacji z tytułu gwarancji, Klient może żądać wykonania warunków oświadczenia gwarancyjnego. Informacje na temat gwarancji widoczne są w opisie Produktu na stronie internetowej Sklepu, a pełna treść gwarancji jest przekazywana w momencie zakupu. 

i) Reklamacji podlega również niekompletna realizacja Zamówienia tj. dostawa mniejszej ilości Produktów niż zamówione przez Klienta. W takiej sytuacji dla złożenia reklamacji wystarczy przesłanie reklamacji.

j) Jeśli reklamacja jest bezpodstawna i zostanie odrzucona, Klient ma obowiązek odebrać Produkt. W razie braku pewności, czy reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, zaleca się wysłanie zdjęcia wady pocztą elektroniczną na adres: grawerstwo.sklep@gmail.com

Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak:

a) zawnioskowanie u Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o rozpoczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między stronami, które jest dobrowolne i bezpłatne, z wyjątkiem opłat dla rzeczoznawców;

b) zawnioskowanie w stałym polubownym sądzie konsumenckim przy Inspekcji Handlowej o rozstrzygnięcie sporu, które jest dobrowolne i bezpłatne, z wyjątkiem opłat dla rzeczoznawców;

c) zawnioskowanie u Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów o wystąpienie do Sprzedawcy w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów lub o wystąpienie do Sprzedawcy w sprawie polubownego załatwienia sporu;

 IX.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta definiuje dokument Polityka Prywatności. 

X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a) Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

b) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w przypadku: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany te nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

c) W wypadku gdyby zmiana Regulaminu spowodowała wprowadzenie jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

d) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa